Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armed neutrality /,ɑ:md'nju:'træləti/  

  • nền trung lập vũ trang