Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armed forces /,ɑ:md'fɔ:siz/  

  • the armed forces (cách viết khác the armed services)
    lực lượng vũ trang, quân lực (thường bao gồm lục quân, hải quân và không quân)