Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armband /'ɑ:mbænd/  

  • Danh từ
    (cách viết khác armlet)
    xem armlet
    băng tay
    nhiều người mang băng tay đen ở đám tang