Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armature /'ɑ:mət∫ə[r]/  

  • Danh từ
    phần cứng (máy phát điện)

    * Các từ tương tự:
    armature coil, armature gap, armature winding