Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều armamentaria
    sự trang bị và cách trang bị (chủ yếu về y tế)