Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armament /'ɑ:məmənt/  

 • Danh từ
  sự vũ trang
  (thường số nhiều)
  vũ khí (nhất là súng trên xe tăng, máy bay)
  công nghiệp vũ khí
  (thường số nhiều)
  lực lượng vũ trang

  * Các từ tương tự:
  armamentarium