Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armadillo /,ɑ:mə'diləʊ/  

  • Danh từ
    (động vật) (số nhiều armadillos)
    con tatu (Nam Mỹ)