Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc vặn cánh tay
    (chính trị) việc gây áp lực để đạt mục đích