Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arm-in-arm /'ɑ:min'ɑ:m/  

  • phó từ
    cắp tay nhau