Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con thuyền cứu thoát nạn Đại hồng thủy (cứu thoát Noê, trong kinh thánh)

    * Các từ tương tự:
    Ark of the Covenant, arkose, arkosic