Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

argy-bargy /,ɑ:dʒi'bɑ:dʒi/  

  • Danh từ
    cuộc cãi nhau ầm ĩ (nhưng không nghiêm trọng)
    what's all this argy-bargy?
    Chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ thế này?