Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều argumenta
    cách lập luận, cách luận chứng