Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

argumentatively /,ɑ:gjʊ'mentətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] thích tranh luận