Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

argle-bargle /ɑ:gl'bɑ:gl/  

  • danh từ-(đùa cợt) sự tranh luận; sự bàn cãi