Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phân vùng, sự tạo vùng