Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc vùng; thuộc khu phân bố; thuộc về mặt hoặc diện tích
    (thuộc) diện tích

    * Các từ tương tự:
    arealization