Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    bộ dao động loại tia lửa