Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architecturally /,ɑ:ki'tekt∫ərəli/  

  • Phó từ
    về mặt kiến trúc