Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architectural design   

  • (kỹ thuật)
    thiết kế kiến trúc