Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architectural acoustics   

  • (kỹ thuật)
    âm thanh học kiến trúc