Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architectural /,ɑ:ki'tekt∫ərəl/  

  • Tính từ
    [thuộc] kiến trúc

    * Các từ tương tự:
    architectural acoustics, architectural design, architecturally