Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architectonics /ɑ:kitek'tɔniks/  

  • Danh từ, số nhiều dùng (như) số ít
    thuật kiến trúc, khoa kiến trúc
    cấu trúc
    sự hệ thống hoá kiến trúc