Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architectonic /ɑ:kitek'tɔnik/  

 • Tính từ
  (thuộc) thuật kiến trúc; (thuộc) các nhà kiến trúc
  có tính chất xây dựng; thuộc cấu trúc
  (thuộc) sự hệ thống hoá kiến trúc

  * Các từ tương tự:
  architectonically, architectonics