Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archdeaconship /ɑ:tʃ'di:kənʃip/  

  • Danh từ
    chức phó chủ giáo