Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archdeaconry /,ɑ:t∫'di:kənri/  

  • Danh từ
    chức phó giám mục, cương vị phó giám mục
    tòa phó giám mục