Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archaeology /,ɑ:ki'ɒlədʒi/  

  • Danh từ
    khảo cổ học