Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archaeologist /,ɑ:ki'ɒlədʒist/  

  • Danh từ
    nhà khảo cổ học