Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archaeological /,ɑ:kiə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] khảo cổ học