Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archaeologer /ɑ:ki'ɔlədʤist/  

  • Danh từ
    nhà khảo cổ