Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archaean /ɑ:'ki:ən/  

  • Tính từ
    (thuộc) thời thái cổ