Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arbitrary distribution   

  • (kỹ thuật)
    phân bố nhiệm