Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aquamarine /,ækwəmə'ri:n/  

  • Danh từ
    màu ngọc biếc
    (khoáng vật)
    ngọc biếc, aquamarin