Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ống dẫn nước; mương, máng