Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    lớp than chì (trong ống tia điện tử)