Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aqua-vitae /'ækwə'vaiti:/  

  • Danh từ
    rượu mạnh (lấy ở nước cốt đầu tiên)