Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aqua regia /'ækwə'ri:dʤjə/  

  • Danh từ
    (hoá học) nước cường