Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appurtenance /ə'pɜ:tinəns/  

  • Danh từ
    (luật học) (thường số nhiều)
    phần phụ thuộc
    ông ta được thừa hưởng thái ấp và tất cả những phần phụ thuộc
    quyền sở hữu