Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approver /ə'pru:və/  

  • Danh từ
    người tán thành, người đồng ý, người chấp thuận
    người phê chuẩn
    người bị bắt thú tội và khai đồng bọn