Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    báo cho biết
    tôi được báo cho biết quyết định của ủy ban