Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apprehensible /æpri'hensəbl/  

  • Tính từ
    hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được, có thể nắm được