Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appointive /ə'pɔintiv/  

  • Tính từ
    được bổ nhiệm, bổ nhiệm
    an appointive office
    một chức vị được bổ nhiệm
    có quyền bổ nhiệm