Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ứng dụng
  applied chemistry
  hóa học ứng dụng

  * Các từ tương tự:
  applied informatics