Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appearance potential   

  • (kỹ thuật)
    điện thế xuất hiện