Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appealingly /ə'pi:liηli/  

  • Phó từ
    [một cách] hấp dẫn, [một cách] quyến rũ
    [một cách] cảm động, [một cách] thương tâm