Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appealable /ə'pi:ləbl/  

  • Tính từ
    (pháp lý) có thể chống án được
    có thể kêu gọi được, có thể cầu khẩn được