Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phù hợp với giáo lý các tông đồ