Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apostolical /æpəs'tɔlik/  

  • Tính từ
    (thuộc) tông đồ, có tính chất tông đồ
    (thuộc) giáo hoàng, (thuộc) toà thánh