Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apostolic succession   

  • Danh từ
    sự chuyển giao quyền lực từ các tông đồ qua các giáo hoàng kế tiếp nhau và các giám mục