Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apollyon /ə'pɔljən/  

  • Danh từ
    con quỷ