Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhọn đột ngột (lá)